บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563