ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ เรื่องเจตจำนงดำรงความโปร่งใส