วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ อบต.ดินดำ
ท้องถิ่นรวมใจพัฒนา  การศึกษาได้มาตรฐาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีชื่อเสียงเรื่องหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน