ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอก ประจำปี 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/tjmv2n

01/03/2564 11:40

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/tjmv2n
01/03/2564 13:11
NACC ITA – EIT Login
ITAS.NACC.GO.TH
NACC ITA – EIT Login