โครงการตรวจประเมินโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด /สำนักงานคลัังจังหวัดร้อยเอ็ด /สำนักงานส่ิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด